Salgsbetingelser

Generelle salgsbetingelser for Galvano Industri AS

INNLEDNING
1.1. Disse alminnelige salgsbetingelser kommer til anvendelse såfremt annet ikke er skriftlig avtalt mellom partene.

1.2. Definisjon
– Med Selgeren menes Galvano Industri AS.

2. SALGSVILKÅR – Tilbud og aksept.
2.1. Disse salgsvilkår gjelder i sin helhet for alt varesalg fra Selger

2.2. Salgsvilkårene går foran bestemmelser eller opplysninger som måtte forekomme i kjøpers ordre eller korrespondanse, med mindre Selger skriftlig har samtykket i annet.

2.3. Selger innestår ikke for feil eller misforståelser som måtte oppstå dersom ordren er mottatt pr. telefon. Feil som oppstår ved skriftlige og elektroniske ordrer og som skyldes forhold hos Selger vil bli korrigert eller utbedret uten ugrunnet opphold.

2.4. Et tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres omgående, med mindre annet skriftlig er avtalt.

2.5. Tilbud gitt av selger er knyttet til en spesifikk forespørsel. Selger forbeholder seg retten til å revidere tilbudet dersom opprinnelig forespørsel endres med hensyn til produkter, type materiale, spesifikasjoner og mengde.

2.6. Eventuelle sertifikater/målerapporter må bestilles samtidig med vare.

2.7. Det tas forbehold med hensyn til vurdering av beløpsgrense for kreditt (kredittgrense). Kredittgrense vil bli vurdert av selger i forhold til bestillingens størrelse og leveransens varighet og sees i sammenheng med øvrige løpende kjøp fra selger og avtalte betalingsbetingelser. Kredittgrensen må avklares mellom partene dersom tilbudet for øvrig aksepteres. Det kan bli aktuelt at det må etableres en betalingssikkerhet for hele eller deler av leveransen.

2.8. Fakturaen kan dateres den dagen varen sendes eller blir stilt til rådighet for selger på avtalt sted.

3.KVANTUMER
3.1. Omfatter en ordre varer som ikke er lagervare, men må produseres spesielt, forbeholder selger seg retten til å levere inntil 10% mer enn avtalt, beroende på varens art. For standard varer gjelder levert kvantitet innenfor +/-5% av bestilt mengde som en akseptert toleranse. For produkter med lav enhetsverdi så avrundes levert kvantum oppover til hele pakningsenheter.

4. PRISER
4.1. Med mindre annet er skriftlig avtalt gjelder Selgers pris ved avsendelse. Dette gjelder også ved del- eller restleveringer. Prisene er angitt eksklusiv MVA, og gjelder Ex Works Fauske, dersom ikke annet er avtalt.

5. PRISENDRINGER.
5.1. Dersom offentlige skatter, tollsatser eller avgifter endres – eller dersom nye skatter, toll eller avgifter innføres – har Selger rett til å endre prisene tilsvarende frem til leveringsdag.  Dette gjelder uavhengig av om disse forholdene inntreffer i Norge eller hos våre utenlandske leverandører. Forutsetningen er at disse endringene ikke var kjent ved inngåelse av avtalen, og at disse påvirker Selgers kostpriser.

6. LEVERINGSTID.
6.1. Oppgitt leveringstid er veiledende hvis det ikke er uttrykkelig angitt skriftlig at den er garantert. Selger er ikke ansvarlig for følgeskader p.g.a. forsinket levering.

6.2. Selger forbeholder seg rett til å utsette levering dersom:
A) Kjøper har unnlatt å betale iht. avtale eller unnlatt å stille den forlangte sikkerhet.
B) Kjøperen ikke i rett tid har gitt selgeren de tekniske opplysninger som er nødvendig for leveransen.
C) Kjøperen eller hans kunde forlanger en forandring i leveransen. D

7. BETALINGSBETINGELSER
7.1. i h.h.t til avtale

7.2. Leverte varer er selgers eiendom inntil full betaling har skjedd. Ved overskridelse av betalingsfristen plikter kjøper å betale forsinkelsesrente i henhold til gjeldende Morarente lov. Selger kan dessuten belaste kjøper purregebyr i henhold til inkassoloven. Kjøpers reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler fritar ham ikke for rettidig betaling. Ved kjøpers rettmessige reklamasjon på deler av en leveranse, skal den ubestridte delen av leveransen betales i henhold til avtalen.

7.3. Betaling skal være på selgers konto senest på forfallsdagen.

8. EMBALLASJE
8.1.  Emballasje belastes kjøper.

9. FRAKTER
9.1. Alle leveranser skjer Ex Works Fauske. Eventuelle andre leveringsbetingelser avtales spesielt. Selger velger transport og transportmåte etter beste skjønn, med mindre kjøper har fremsatt ønske om bestemt transportvei og/eller transportmåte. Frakt belastes kjøper dersom ikke annet er avtalt.

 10. EKSPEDISJONSGEBYR
10.1. Ved ordre under kr. 500.- eks. mva. debiteres en ekspedisjonsavgift på kr. 100.-, hvis ikke annet er avtalt.

11. RETURAVTALE
11.1. Retur aksepteres kun etter avtale med vårt salgskontor.

11.2. Varer som ikke er standardvare, eller spesialprodusert, tas ikke i retur.

11.3. Ved avtalt retur så krediteres maksimum 80% av fakturert verdi.

Returfrakt dekkes av kunden.

Frakt i forbindelse med levering krediteres ikke.

11.4. Alle varer inklusive emballasje må være uskadet ved retur.

11.5. Ved retur sendes faktura elektronisk.

11.6. Etikett med charge nummer med referanse til sertifikat må følge varen.

11.7. Dersom returen ikke oppfyller overnevnte krav, vil varene ikke bli kreditert.

REKLAMASJON OG PRODUKTANSVAR
12.1. Kjøper har selv ansvaret for å kontrollere at selgers tilbud er i overenstemmelse med kjøpers formål.

12.2. Leveransen skal oppfylle bestillingens spesifikasjon og være i samsvar med angitte krav.

12.3. Kontroll ved mottakelse av varer. Kjøper skal ved mottakelsen og uten ugrunnet opphold kontrollere at varene er i henhold til avtalen og fult ut kan benyttes til kjøpers formål. Varen skal undersøkes mot pakkseddel. Undersøkelsen skal skje på forsvarlig måte ut fra det som kan forventes ut fra varens art og leveringsform. Kontrollen skal foretas før varen videreselges, monteres eller på annen måte tas i bruk. Kjøper er ansvarlig for at alle tekniske data og varen i sin helhet er i samsvar med kjøpers behov og krav. Dersom kjøper mener at forsendelsen ikke er i samsvar med bestillingen / ordren / ordrebekreftelsen så skal kjøper umiddelbart reklamere forholdet til selger.

12.4. Ved transportskade må dette anmerkes på fraktbrev og meldes skriftlig til Selger umiddelbart når Selgers transportør benyttes.

12.5. Dersom leveransen lider av en mangel, har Selger rett og plikt til å utbedre mangelen innen rimelig tid.

12.6. Eventuelle feil ved varen skal reklameres skriftlig ved angivelse av mangelens art og omfang så snart som mulig og senest innen 8 dager etter mottakelse av varen. Eventuelle feil som skyldes transportskade, skal imidlertid reklameres straks også direkte til transportøren. 

12.7 Ved reklamasjon skal de alltid refereres til Ordre/Fakturanummer.

13. FORCE MAJEURE
13.1. Ingen av partene skal anses å ha misligholdt sine forpliktelser etter denne avtale i den utstrekning han kan godtgjøre at overholdelse av dem er blitt forhindret på grunn av Force Majeure.

13.2. Den part som vil påberope seg Force Majeure skal straks gi den annen part skriftlig varsel om en slik situasjon.

14. PATENT OG RETTIGHETER
14.1 Ved tilvirkning av produkter iht. tegninger og spesifikasjoner som overleveres av Kjøper, garanterer Kjøper at produksjonen kan foregå uten tredjemanns patent og uten at rettigheter krenkes.

15. TVISTSPØRSMÅL
15.1. Avtalen er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister mellom partene vedrørende en bestilling eller et salg avgjøres av de alminnelige Domstoler 

Revidert 07.09.2023

 
Skroll til toppen